Modlitwa dziękczynna

Modlitwa dziękczynna

Chwalebny Cudotwórco, Oj­cze ubogich, który poświęciłeś się ludziom biednym i nieszczęśliwym, a także i nasze prośby raczyłeś zanieść przed oblicze Boga, przyjmij jako wyraz na­szej wdzięczności tę pokorną modlitwę i ofiarę dla ubogich. Niech ten nasz skromny dar bę­dzie miły Bogu i posłuży na po­moc dla biednych.

Wspieraj nas wszystkich, święty Antoni, swym potężnym wstawiennictwem w potrzebach naszych duchowych i doczes­nych przez całe życie, a szcze­gólnie w ostatnich latach naszego życia i w chwili śmierci. Amen.

Święty Antoni Padewski, dziękuję ci za wszystkie łaski, jakie mi wyprosiłeś u miłosier­nego Boga.